หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Greiner Group

Greiner Group ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเกือบ 150 ปี ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่แท้จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เรามีความใกล้ชิดกับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยสำนักงานที่มีสาขากระจายอยู่กว่า 125 แห่งทั่วโลก อย่างไรก็ดี องค์กรที่มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนย่อมต้องเผชิญกับความปัญหาท้าทาย 

เราต้องการให้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเชิงบวกของเราที่สามารถดำรงสืบต่อไปได้ หลักจรรยาบรรณนี้ฝังรากลึกอยู่ในปรัชญาของ Greiner philosophy ที่มุ่งเน้นเรื่องทิศทางการพัฒนาในระดับโลกของกลุ่มบริษัท ความน่าดึงดูดใจในฐานะนายจ้างและผู้ให้บริการ และการดำเนินการอันเป็นเลิศ เราได้วางกฎระเบียบของหลักจรรยาบรรณ โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการเหล่านี้ ซึ่งพนักงาน ลูกค้า และหุ้นส่วนธุรกิจสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณนี้จะเป็นดั่งเข็มทิศที่นำให้เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตสืบไป 

โดยหัวใจของการทำงานของเราคือ 

ยึดมั่นในค่านิยม และมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและเปี่ยมด้วยศีลธรรม! 

บอร์ดบริหารจะทำทุกอย่างตามอำนาจที่พึงมีเพื่อรับประกันว่า บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทให้ความสำคัญและนำมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้มาปฏิบัติโดยแท้จริง 

เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและขอประกาศจุดยืนที่จะทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เราขอเชิญชวนพนักงานทุกคนเข้าร่วมกับเราบนเส้นทางนี้

ดาวน์โหลด:
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Greiner Group

ระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19600.

เรามีตวามยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19600  ช้พร้อมเพรียงกันโดยไกรเนอร์ ทุกแห่งทั่วโลก.

ดาวน์โหลด:

ระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19600

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานของข้อกฎหมายทั้งหมด และดำเนินการสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
เราเคารพพนักงานในฐานะหุ้นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทของเราพัฒนาเติบโต
เราส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและเป็นไปอย่างเสรี
เราต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับทรัพย์สินของเราและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ
เราแยกผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวออกจากกัน
เรารับประกันถึงความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการดำเนินการภายในองค์กรของเรา